۱
 
آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر ماهدشت
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۰۲
Share/Save/Bookmark
 
در اجراي ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر ماهدشت می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر ماهدشت به شرح زیر می باشد:

۱ - آقاي سعيد اميري فرزند علي حسين كد نامزد ۱۴۸۴۲ - آقاي عمران باخرد مشهور به مهندس باخرد فرزند حسين كد نامزد ۱۵۴۷۳ - آقاي مهدي بازداركلاردهي فرزند خاني كد نامزد ۱۵۶۱۴ - آقاي رمضان بيداربخت فرزند قربان كد نامزد ۱۶۱۹۵ - آقاي خليل تاري قلي مشهور به تاريقلي فرزند محمد كد نامزد ۱۶۵۲۶ - آقاي حمزه حاجيلونصير فرزند قدرت اله كد نامزد ۱۷۸۷۷ - آقاي سيف اله حيدرپور فرزند اسمعيل كد نامزد ۱۸۵۱۸ - آقاي محمد خاني فرزند باب اله كد نامزد ۱۸۶۵۹ - آقاي محسن رحيمي فرزند سليمان كد نامزد ۱۹۸۹۱۰ - آقاي ابوالفضل رسولي فرزند صفت الله كد نامزد ۲۱۲۸۱۱ - آقاي سيدصابر رضوي مجد فرزند سید علی كد نامزد ۲۱۵۷۱۲ - آقاي موسي سليماني فرزند تقي كد نامزد ۲۴۷۴۱۳ - آقاي صادق سياحي فرزند احمد كد نامزد ۲۴۸۶۱۴ - آقاي مصطفي شيخلر فرزند نادعلي كد نامزد ۲۵۶۴۱۵ - آقاي محمدطيب صانعي فرزند حسن كد نامزد ۲۵۹۴۱۶ - خانم صغرا عبادي بقاء فرزند حسينقلي كد نامزد ۲۶۷۵۱۷ - آقاي مصطفي عباسي فرزند محمود كد نامزد ۲۶۸۷۱۸ - آقاي جواد عروجي فرزند محمدكاظم كد نامزد ۲۷۱۹۱۹ - آقاي فرشاد عسگرشاهي فرزند همت كد نامزد ۲۷۴۵۲۰ - آقاي وحيد عطائي فرزند جعفر كد نامزد ۲۷۴۸۲۱ - آقاي صمد فاضلي پور مشهور به خان بابايي فرزند پرويز كد نامزد ۲۸۱۶۲۲ - آقاي مصطفي قرباني فرزند داداش علی كد نامزد ۲۸۹۷۲۳ - آقاي محمد قرقاني مشهور به قرخانی فرزند خدايار كد نامزد ۲۹۱۵۲۴ - آقاي محمد كاظمي فرزند صفدرعلي كد نامزد ۲۹۵۴۲۵ - آقاي ناصر گروسی مشهور به فرزند رسول كد نامزد ۴۱۵۷۲۶ - آقاي حسين محمدزاده فرزند عيسي كد نامزد ۴۲۴۱۲۷ - آقاي علي محمدي فرزند حسين كد نامزد ۴۲۵۴۲۸ - آقاي محمد مهدوي نيا فرزند آقا گل كد نامزد ۴۵۷۵۲۹ - آقاي شمس اله نجف زاده تمر مشهور به نجف زاده.مدير.نجف خاني فرزند قریانعلی كد نامزد ۴۶۲۴

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر ۹ نفر است، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر ۹ نفر را می توانند دربرگ رأي بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري كرج در اجراي ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأي، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

مهدي ايران نژاد فرماندار شهرستان كرج
کد مطلب: 2039